Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en werking.

 

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. CBKO: Centrum Biru Kai Opleidingen te Meppel (ingeschreven bij de KvK Meppel onder nummer 01125241).
  2. Particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
  3. Leerling/cursist: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt.
  4. Opleiding: Iedere opleiding, cursus, weekend, training en/of workshop die onder welke naam dan ook door CBKO wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
  5. Kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan CBKO verschuldigd is voor het deelnemen aan een opleiding.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door cursisten volgen van een opleiding bij CBKO.

 

Artikel 2: Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden.

CBKO geeft aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen CBKO en een particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding door de desbetreffende particulier of door inschrijving via de website, de betaling van het inschrijfgeld (indien van toepassing) en/of de schriftelijke bevestiging via post of email van CBKO aan de particulier dat hij tot de opleiding is toegelaten.
 2. Een door CBKO gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ´open dag´ of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen dan leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
 3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan of in overmachtsituaties, zulks uitsluitend ter beoordeling van CBKO, is CBKO gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven werkdagen voor de eerste lesdag van de opleiding plaats.
 4. Indien CBKO kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van CBKO door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling dan wel in overmachtsituaties, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van CBKO als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

 

Artikel 4: Gevolgen van de overeenkomst.

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: ´de overeenkomst´) tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

 1. De cursist is aan CBKO verschuldigd de kosten als genoemd in of bij deze overeenkomst te voldoen op de wijze en tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
 2. De cursist heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan zonder extra kosten geannuleerd worden. Indien binnen deze 14 dagen al één of meerdere lesdag(en) gevolgd zijn, is de cursist betaling van deze lesdag(en) verschuldigd.
 3. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot vier kalenderweken voor aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van CBKO te Meppel. De cursist is alsdan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 50,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan vier kalenderweken voor aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 4. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot twee kalenderweken voor aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van CBKO te Meppel. De cursist is alsdan 50% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 75,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan twee kalenderweken voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 5. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan twee kalenderweken voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 3 van dit artikel doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van CBKO te Meppel. De cursist is alsdan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd.
 6. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van CBKO. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de cursist geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het vorige in dit artikel bepaalde.
 7. Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist.
 8. Indien de cursist verzuimt de onder a, b, c, en d genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,- voor administratiekosten verschuldigd.
 9. Indien de cursist na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder g genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is CBKO gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
  1. de cursist de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
  2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de cursist te ontbinden.
  3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
 10. Indien CBKO gebruik maakt van een of meer van de in sub h genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien CBKO overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de cursist, met een minimum van € 65,-.
 11. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de cursist overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5: Overige rechten en plichten van de cursist.

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:

 1. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding.
 2. De voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door CBKO ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben.
 3. Zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen.
 4. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere cursisten en/of eventuele proefpersonen.

De bij sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening

Artikel 6: Overige rechten en plichten van CBKO.

 1. CBKO bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. CBKO is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. CBKO zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
 2. CBKO is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
  1. de cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt
  2. er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere cursisten of eventuele proefpersonen.
 3. CBKO en de aan CBKO verbonden docenten zijn gehouden aan geheimhouding betreffende bijzonderheden van of over cursisten die bij CBKO bekend zijn, dan wel in vertrouwen aan docent zijn medegedeeld door de cursist.


Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid beschikt en behoudt om de opleiding te volgen. CBKO aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart CBKO voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
 2. CBKO aanvaart generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de cursist in de (les)lokalen van CBKO.
 3. CBKO is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CBKO of haar docenten.
 4. De cursist vrijwaart CBKO voor de aanspraken van derden ter zake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.
 5. CBKO is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, cursus, training, weekend en/of workshop.


Artikel 8: Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door CBKO aan cursist ter beschikking gestelde materialen berust bij CBKO of diens docent(en). Zonder schriftelijke toestemming van CBKO of diens docent(en) is het niet toegestaan het cursusmateriaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden, en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van cursist gebruikt worden.
 2. CBKO behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens de opleiding, cursus, training, workshop en/of weekend en deze te gebruiken voor CBKO promotie activiteiten.
 3. Het maken van geluid- en beeldmateriaal tijdens de lesdagen door cursist en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van CBKO.


Artikel 9: Overige bepalingen

 1. Tegenover de cursist strekt de financiële administratie van CBKO, blijkens een door CBKO verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de cursist te leveren tegenbewijs.
 2. Indien een cursist meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd afgesloten.


Artikel 10: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

CBKO is te alle tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.